پکن ، شانگهای

Shanghai, China (0)
تومان / به ازای هر نفر  11,490.000
  • چین
  • دسترسی برای معلولان
  • راهنمای تور
  • راهنمای صوتی
  • گروه های مجازبرنامه

دانلود پکیج

چین با نام رسمی جمهوري خلق چین (به چینی: 中华人民共和国،(
کشوري است که در شرق قاره آسیا واقع شده است. این کشور که پرجمعیت ترین
کشور دنیا با بیش از1٬3 میلیارد نفر سکنه است که پر جمعیت ترین کشور دنیاست و
[1 [این حزب بر
توسط حزب کمونیست چین در قالب نظام تک حزبی اداره می شود.
22 استان، 5 منطق ٔه خودمختار، 4 شهر با مدیریت مستقیم (پکن، تیانجین، شانگهاي
و چونگ کینگ) و 2 منطق ٔه اداري ویژٔه بسیار خودمختارِ هنگ کنگ و ماکائو
حکومت می کند. پایتخت کشور پکن است.
جمهوري مردمی چین با حدود 69
میلیون کیلومتر مربع سومین یا چهارمین کشور
وسیع دنیا و دومین کشور بزرگ دنیا از نظر وسعت خاکی (بدون احتساب آب هاي
[2]
داخلی) است.
چین چشم انداز طبیعی متنوعی دارد، از استپ هاي جنگلی و بیابان هایی چون گبی و
تکله مکان در ناحی ٔه خشک شمالی نزدیک به مغولستان و سیبريِ روسیه گرفته تا
جنگل هاي زیرگرمسیري در سرزمین هاي مرطوب جنوبی نزدیک به ویتنام، لائوس و
برمه. مناطق غربی کشور ناهموار است و رشته کوه هاي هیمالیا و تیان شان مرز
طبیعی آن را با هند و آسیاي میانه ترسیم می کنند. در مقابل، نواحی شرقی این
کشور کم ارتفاع است و با ساحلی به طول 50014
کیلومتر در جنوب شرقی با
دریاي جنوب چین و در شرق با دریاي شرق چین همسایه است که در سوي دیگرش
تایوان، کره و ژاپن قرار گرفته اند.
تمدن چین باستان یکی از کهن ترین تمدن هاي تاریخ است که در سواحل حاصل خیز
[3 [نظام سیاسی چین بیش از
رود زرد که در دشت شمال چین جاري ست شکوفا شد.
6 هزار سال مبتنی بر سلطنت مطلق ٔه موروثی بود. نخستین دودمان پادشاهی این
کشور دودمان شیا در حدود 2 هزار سال پ. م بود. اما نخستین حکومتی که چین را
متحد کرد دودمان چه این در 221 پ. م بود. آخرین دودمان پادشاهی این کشور هم
چینگ بود که در 1911 با تشکیل جمهوري چین به رهبري کومینتانگ حزب ملی
چین، نابود شد. چین در نیم ٔه اول سد ٔه بیستم میلادي در دریایی از اختلافات و
جنگ هاي داخلی غوطه ور بود که کشور را به دو اردوگاه سیاسی عمده تقسیم کرده
بود؛ کومینتانگ و حزب کمونیست چین. مخاصمات اصلی در 1949 با پیروزي
کمونیست ها در جنگ داخلی و تأسیس جمهوري مردمی چین در سرزمین اصلی
پایان یافت. جمهوري چین به رهبري کومین تانگ پایتخت خود را به تایپه در تایوان
منتقل کرد و حکومت آن امروزه به تایوان، کینمن، ماتسو و چند جزیره دوردست
دیگر محدود شده است. از آن هنگام جمهوري مردمی چین و جمهوري چین درگیر
اختلافات سیاسی شدیدي با یکدیگر در مورد حق حاکمیت و وضعیت سیاسی تایوان
بوده اند.


نظرات : 0
  • موقعیت
  • راهنمای گردشگری
  • قیمت
  • کیفیت